معرفی هیدروکربن ها

معرفی هیدروکربن ها :

هیدروکربن ها (hydrocarbon) گروهی از ترکیبات آلی هستند که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن و هیدروژن میباشند.هیدروکربن ها به دو دسته آلیفاتیک (Aliphatic compound) و آروماتیک (Aromatic) تقسیم میشوند.

تعریف هیدروکربن های آروماتیک :

دسته ای از هیدروکربن ها که ساختار زنجیری دارند و حلقه در ترکیب آنها وجود ندارد یا اگر دارای حلقه هستند آلیفاتیک نیست.

انواع هیدروکربن های آلیفاتیک:

1.آلکان ها:

آلکان ها ساده ترین هیدروکربن ها هستند که هراتم کربن با یک اتم کربن دیگر و سه اتم هیدروژن پیوند کووالانسی برقرار کرده است.

ویژگی آلکان ها:

ـ فرمول کلی آلکان CnH2n+2 است.
ـ آلکان ها هیدروکربن های سیرشده هستند یعنی در ساختارشان پیوند دوگانه وسه گانه دیده نمیشود.
ـ آلکان ها دارای ساختار همولوگ (یک سری ترکیب که در آنها هر عضو نسبت به عضو بعدی در مقدار ثابتی تفاوت داشته باشد، سری همولوگ می‌نامند ) هستند.
ـ همه آلکان ها به صورت گاز، مایع و جامد بی رنگ هستند.
ـ با افزایش طول زنجیره نقطه جوش، نقطه ذوب و گرانروی یا ویسکوزیته (میزان عدم تمایل مایع در برابر جاری شدن ) افزایش میابد، اما با شاخه دار شدن ترکیب این عوامل کاهش میابند.
ـ آلکان ها غیرقطبی اند در نتیجه در حلال های غیرقطبی مانند بنزن ، اتر و کلروفرم به خوبی حل میشوند.
ـ با افزایش اندازه آلکان ها چگالی یا دانسیته آنها افزایش میابد اما دانسیته آلکان ها کمتر از آب است.
ـ آلکان ها با هالوژن ها واکنش جانشینی انجام میدهند و هالوآلکان ها را میسازند.

مهمترین آلکان ها عبارتند از:

 • متان (CH4)
 • اتان (C2H6)
 • پروپان (C3H8)
 • بوتان (C4H10)
 • پنتان (C5H12)
 • هگزان (C6H14)
 • هپتان (C7H16)
 • اوکتان(C8H18)
 • نونان (C9H20)
 • دکان (C10H22)

 

2. آلکن ها:

آلکان ها هیدروکربن های سیر نشده یا غیراشباع(unsaturated)  هستند یعنی در ساختار خود دارای پیوند دوگانه کربن ـ کربن میباشند و به یکی از کربن ها گروه عاملی OH ـ  متصل شده است. آلکن ها با گرفتن اتم هیدروژن تبدیل به آلکان سیرشده میشوند.

ویژگی آلکن ها:

ـ فرمول کلی آلکن ها بصورت CnH2n میباشد.
ـ آلکن ها قطبیت کمتری نسبت به آلکان ها دارند و در حلال های غیرقطبی مانند دی کلرومتان ، کلروفرم و اتر محلول و در آب نامحلول هستند.
ـ نقطه ذوب و نقطه جوش با افزایش طول زنجیره زیاد میشود و با شاخه دار شدن کاهش میابد.
ـ بسیاری از خواص فیزیکی آلکن ها شبیه آلکان ها است.
ـ از آلکن ها برای رسیدن و جلوگیری از خراب شدن میوه ها استفاده میکنند.

مهمترین آلکن ها عبارتند از:

 • اتیلن (C2H4)
 • پروپن (C3H6)
 • بوتن (C4H8)

آلکین ها:

آلکین ها مانند آلکن ها هیدروکربن های سیرنشده اند که حداقل دارای یک پیوند سه گانه کربن ـ کربن میباشد.
ویژگی آلکین ها:
ـ فرمول کلی آلکین ها CnH2n_2 است.
ـ آلکین ها قطبیت کمتری نسبت به آلکان ها و آلکن ها دارد که در حلال هایی با قطبیت کمتر مانند تتراکلریدکربن، بنزن و اتر به خوبی حل میشود. آلکین ها نیز مانند آلکان ها و آلکن ها در آب نا محلول اند چون قطبیتشان از آب کمتر و سبک تر هستند.
ـ نقطه ذوب وجوش الکین ها با افزایش طول زنجیره زیاد وبا زیاد شدن شاخه کاهش میابد.
ـ قدرت اسیدی آلکین ها از آلکان ها و آلکین ها بیشتر است.
ـ الکترونگاتیوی بیشتر آلکین ها باعث شده بسیار سودمند باشند ، زیرا بازهای قوی از جمله: سدیم آمید، آلکیل لیتیم ها و واکنشگرهای گرینیارد (ترکیبات آلی فلزی دارای فرمول عمومی (RMgX) و نام عمومی آلکیل منیزیم هالید) میتوانند از آلکیل های انتهایی پروتون زایی کرده و آنها را به آنیون های آلکینیل که حد واسط های سنتزی مهمی به شمار میروند تبدیل میکند.

 

سوختن هیدروکربن ها:

مواد شیمیایی مانند متان، بنزن وپارافین (شمع) جزء هیدروکربن ها هستند و هنگامی که در اکسیژن سوزانده میشوند بخار آب و کربن دی اکسید (CO2) تولید میکنند.

تعریف هیدروکربن های آروماتیک:

آروماتیک به معنی خوشبو است و به ترکیبات آلی گفته میشود که در ساختار آن یک حلقه جفت از پیوندهای غیر اشباع ، جفت های تکی یا اوربیتال های خالی یک استواری قوی از استواری جفت سازی تنها را از خود نشان میدهند.
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه (Ploycyclic Aromatic Hydrocarbons) گروه بزرگی از ترکیبات آلی که در ساختار خود دو تا هفت حلقه بنزنی دارند.PAHs گروه وسیعی از آلاینده های زیست محیطی میباشند که ناشی از احتراق ناقص مواد آلی نظیر سوخت های فسیلی میباشد.

ویژگی های ترکیبات آروماتیک:

ـ ترکیبات آروماتیک خوشبو و معطر هستند.
ـ ترکیبات آروماتیکی از قاعده هوکل (4n+2) پیروی میکنند.
ـ در ترکیب های آروماتیک هرچه تعداد الکترون های بیشتری در رزونانس شرکت کرده باشند، انرژی آزاد شده بیشتر و پایداری نسبی بیشتری در پی دارد.
ـ نقطه جوش بستگی به قطبیت ترکیبات دارد.
ـ ترکیبات چند هسته ای آروماتیک سرطان زا هستند.

مهمترین ترکیبات آروماتیک عبارتند از:

 • بنزن (Banzene)
 • نفتالن (Naphthalene)
 • فلورانتن (Fluoranthene)
 • بنزوفلورانتن

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

تعریف اسیدها و بازها :

تعریف اسیدها و بازها :

در جهان میلیون ها ماده شیمیایی وجود دارد که بعضی از آنها خاصیت اسیدی و بعضی دیگر خاصیت بازی دارند.
اولین بار در سال 1661 رابرت بویل خواص مشترک اسیدها و بازها را چنین خلاصه کرد :
­ـ اسید ها : مواد شیمیایی ترش مزه اند که دارای خاصیت خورندگی میباشند و در مقابل تغییرات (PH) واکنش داده و باعث تغییر رنگ شناساگرها میشوند .
ـ بازها : مواد شیمیایی با مزه گس و تلخ هستند که در مقابل تغییرات (PH) واکنش داده وباعث تغییر رنگ شناساگر میشوند.
واکنش اسیدها با بازها یک واکنش شیمیایی است ، این واکنش را “خنثی شدن“می گویند که نمک وگاز هیدروژن تولید میکند.
رابرت بویل در همان سال تعریفی برای مواد قلیایی ارائه داد و آنها را باز هایی که در آب حل می شوند معرفی کرد.
در سال 1787 و 1789 آنتون لاووازیه در کنار نوشتن دو کتاب در زمینه شیمی قواعدی برای نام گذاری اسیدها ارائه کرد مثلاسولفوریک اسید را جایگزین روغن زاج کرد .
آنتون لاووازیه عنصر اصلی تمام اسیدها را اکسیژن میدانست . در سال 1810 همفری دیوی شیمیدان بریتانیایی که با کتاب های لاووازیه به شیمی علاقه مند شده بود با کشف یک اسید قوی که از هیدروژن وکلر ساخته شده است (که بعدها هیدروکلریک اسید نامیده شد) این تعریف که همه اسیدها دارای اکسیژن هست را رد کرد .تا سال 1830 اسید های دیگری مانند HC، HI، HBr، HF،H2S کشف شدند که در عنصر اکسیژن در ساختار آنها وجود نداشت .

 

نظریه های مختلف اسیدها و بازها :

1.نظریه لی بیگ :

در سال 1838 لی بیگ اسیدها را مواد شیمیایی که در ساختار خود دارای هیدروژن یا هیدروژن هایی هستند که در واکنش با فلزها جایگزین یون فلز میشوند معرفی کرد .

2.نظریه آرنیوس :

در سال 1887  سوانت آرنیوس اسید را ماده شیمیایی که در آب یون +H و باز را ماده شیمیایی است که در آب یون OH آزاد میکند معرفی کرد .

3.نظریه لوری ـ برونستد :

تعریف آرنیوس فقط به مواد شیمیایی که در آب قابل حل بودند محدود میشد. در سال 1923 لوری ـ برونستد تعریف کامل تری از اسیدها و بازها ارائه دادند . طبق نظریه لوری ـ برونستد اسیدها مواد شیمیایی هستند که یک پروتون (یون +H) از دست میدهند و باز مواد شیمیایی هستند که یک پروتون (یون +H) میگیرند . به عنوان مثال در واکنش آب با هیدروکلریک اسید ، آب یک پروتون از HCl میگیرد پس HCl اسید وآب به عنوان باز عمل میکند.

4.نظریه لوئیس :

گیلبرت لوئیس دانشمند مشهور آمریکایی در سال 1923 تعریف جامع و کاملی که تا امروزه مورد قبول است ارائه کرد . طبق تعریف لوئیس مولکولی که بتواند جفت الکترون غیر پیوندی از مولکول دیگری دریافت کند اسید و مولکول دهنده جفت الکترون غیر پیوندی باز میباشد.

ویژگی و خواص اسیدها وبازها :

ـ ویژگی اسیدها :

 1. دارای خاصیت خورندگی هستند .
 2. ترش مزه اند .
 3. خاصیت تغییر رنگ شناساگرها در مقابل تغییرات PH .
 4. در واکنش با فلزات یون Hجایگزین یون فلزی میشود .
 5. برخی اسیدها سمی و برخی به عنوان خوراکی استفاده میشوند .
 6. با باز ها واکنش میدهند وتولید نمک میکنند .
 7. PH اسید ها کمتر از 7 است .

ـ ویژگی بازها :

 1. باز ها مزه تلخ و تندی دارند .
 2. در تماس با دست لزج و حالتی مانند صابون دارند .
 3. خاصیت تغییر رنگ شناساگرها در مقابل تغییرات PH .
 4. در ترکیب خود دارای هیدروکسیل (OH) میباشند .
 5. هنگام حل شدن با آب یون هیدرونیوم (+H3O) آزاد میکنند .
 1. PH بازها بیشتر از 7 است.

 

قیمت مواد شیمیایی اسیدی :

اسیدها باتوجه به قدرت تفکیکی که دارند به دوگروه قوی و ضعیف تقسیم میشوند که هر کدام دارای قیمت هایی هستند :
به عنوان مثال به ترتیب قوی ترین اسیدها شامل :
HClO4>HI>HBr>HCl>H2SO4>HNO3
قیمت این اسیدها بر اساس قیمت گذاری شرکت سیگما ـ آلدریچ و شرکت مرک به ترتیب زیر است :
HBr> HClO4> HBr> H2SO4> HCl> HNO3
قیمت هر اسید بر اساس مقدار و درصد خلوص بستگی دارد که 50 میلی لیتر HBr نسبت به همان مقدار از اسید دیگر ارزش بیشتری دارد.
قیمت گذاری شرکت سیگما ـ آلدریچ و مرک در مورد قیمت باز ها هم همینطور است یعنی به درجه خلوص و مقدار باز بستگی دارد .

انواع اسیدها :

ـ اسیدهای معدنی :

اسید های معدنی از ترکیب بعضی عناصر باهیدروژن بوجود می آیند . اسیدهای معدنی شیمیایی و صنعتی هستند که در آزمایشگاهای شیمی استفاده میشوند و نمیتوان آنها را لمس کرد یا بو کشید .
اسید های معدنی قوی جز مواد شیمیایی پرفروشی هستند که بطور عمده در آزمایشگاهای شیمی استفاده میشوند . به عنوان مثال :
 • هیدروکلریک اسید (جوهر نمک)
 • سولفوریک اسید (جوهرگوگرد)
 • نیتریک اسید (جوهر شوره)
 • هیدروبرومیک اسید
 • هیدرو یدیک اسید

ـ اسیدهای آلی :

اسیدهای آلی توسط موجودات زنده ساخته میشوند . این اسیدها بطوری کلی ضعیف اند ، در تماس بادست و صورت آسیب چندانی وارد نمیکنند و بیشترخوراکی هستند . به عنوان مثال :
 • استیک اسید (در سرکه)
 • سیتریک اسید (در مرکبات)
 • فرمیک اسید (در غوره انگور)
 • لاکتیک اسید (در میوه های قرمز و ماست ترش)
 • تارتاریک اسید (درانگور)

انواع باز ها :

بازها نوع خاصی ندارند و مهمترین آنها عبارتند از :
 • سدیم هیدروکسید
 • آمونیوم هیدروکسید
 • کلسیم هیدروکسید
 • پتاسیم هیدروکسید
 • باریم هیدروکسید
 • لیتیم هیدروکسید

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

معرفی شیمی دارویی :

معرفی رشته شیمی دارویی :

رشته شیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی است که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه بنیان اصلی علوم دیگر مانند پزشکی، بیوشیمی ، بیولوژی، دندانپزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی و رشته های دیگر مهندسی است. اما صنایع شیمیایی عبارتند از صنایعی که در آن ها واکنش شیمیایی رخ میدهد یعنی واکنشگرها با هم واکنش میدهند و فرآورده هایی میسازند که خواص آنها تا حدودی با مواد اولیه متفاوت است.

شیمی دارویی (Medicinal Chemistry )، گستره ای از علوم دارویی است که با استفاده از اصول شیمی و زیست شناسی و همچنین ترکیبات مواد شیمیایی راه حل هایی که منجر به ایجاد واکنش و تولید داروی جدید برای درمان بیماری میشود، ارائه میدهد.شیمی دارویی از دانش های پایه در داروسازی به شمار میرود و بخش اعظمی از داروها از مطالعات در این زمینه حاصل میشود.

هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسانی است که ضمن داشتن توانایی های مشترک با سایر رشته های  شیمی بتوانند به طور موثرتر و تخصصی تر به عنوان کارشناس در صنایع مرتبط با تولید مواد اولیه شیمیایی ، دارویی و یا موسسات آموزشی و تحقیقاتی حوزه های مربوط به شیمی زیستی از جمله داروسازی فعال باشند.

تاریخچه پیدایش شیمی دارویی :

اولین دارو ها منشاء طبیعی داشته اند و برای درمان بیماری های عفونی از گیاهان استخراج میشدند. چینی ها، هندی ها و اقوام نواحی مدیترانه اولین کسانی بودند که با خاصیت درمانی برخی گیاهان و مواد معدنی آشنا بودند. به عنوان مثال چینی ها برای درمان مالاریا از گیاه چانگشان (Changshan) استفاده میکردند که امروزه ثابت شده که این گیاه حاوی آلکوئیدهایی نظیر فبریفوگین است.

تاریخ معرفی شیمی دارویی به عنوان علم اولین فارماکوپه در قرن 16 و قرن های بعد منتشر و در آن گنجینه عوامل دارویی سرشار از داروهای جدید با منشاء گیاهی و معدنی معرفی شد.  در اواخر قرن 19 پائول ارلیش (Paul Ehrlich) زیست شناس آلمانی و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی که او را پدر علم شیمی درمانی جدید میدانند با کشف ترکیبات شیمیایی که در برابر عوامل عفونی سمیت خاصی از خود نشان میدهند باعث تحول عظیمی در زمینه شیمی دارویی شد. در همین دوران هرمان امیل فیشر (Hermann Emil Fischer) شیمیدان آلمانی و برنده جایزه نوبل شیمی نظریه قفل و کلید را که یک تغییر منطقی برای مکانیسم عمل داروها بود ارائه داد. تحقیقات بعدی پائول ارلیش و همکارانش، منجر به کشف تعداد زیادی از عوامل شیمی درمانی جدید شد که مهمترین آنها آنتی بیوتیک ها و سولفامیدها بودند.

 

معرفی رشته شیمی دارویی | گرایش های شیمی دارویی

 

صنایع دارویی به دو بخش تقسیم میشود :

ـ صنایع تولید مواد اولیه دارویی (Active Pharmaceutical Ingredient):

این صنعت در حقیقت جزء صنایع شیمیایی محسوب میشود که محصول نهایی آن، مواد اولیه شیمیایی موثربرای دارو نهایی میباشد.

ـ صنایع Finished Dosage :

در این صنعت مواد دارویی و شیمیایی فرمولاسیون شده و به شکل دارو نهایی به صورت قرص، شربت،َ ویال، تزریقی و…بسته بندی میشوند.

شکل انواع داروها :

بسیاری از داروها حاوی مواد شیمیایی مانند اسیدها و بازهای آلی میباشند که این ترکیبات شیمیایی در داروسازی و پزشکی باید به شکل نمک باشند .

دارو ها هم بصورت طبیعی از گیاهان که خاصیت درمانی دارند تامین میشود و هم ازترکیبات شیمیایی و مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها و داروخانه ها ساخته میشوند.

کاربرد داروها :

 1. تامین مواد مورد نیاز بدن مانند ویتامین ها.
 2. سم زدایی مثل پادزهرها.
 3. مهار موقتی یک عملکرد طبیعی مانند بیهوش کننده ها.
 4. پیشگیری از عفونت ها مثل سرم ها و واکسن ها.
 5. تصحیح اعمالی که دچار اختلال شده اند.

اساس طبقه بندی داروها :

 1. ساختمان شیمیایی
 2. مصارف درمانی
 3. اثرفارماکولوژی
 4. ساختمان شیمیایی درمانی، تشریحی
 5. مکانیسم عمل در سلول ها

گرایش های شیمی دارویی :

1. شیمی معدنی دارویی :

درشیمی معدنی دارویی از ترکیبات شیمیایی فلزی به منظور درمان بیماری استفاده میشود.

2. شیمی فیزیک دارویی :

این شاخه از شیمی دارویی به منظور بررسی و مطالعه خواص فارماکودینامیکی و فارماکوکنیتیکی می پردازد.

3. زیست شیمی دارویی :

در زیست شناسی شیمی در خصوص برهم کنش های شیمیایی بین سیستم زیستی و دارویی مطالعه و تحقیق صورت میگیردو

4. شیمی آلی دارویی :

این شاخه مرتبط به بخش سنتز داروهای آلی است.

5. شیمی سرطان :

زیر شاخه شیمی دارویی که برای رسیدن به دارویی ضد سرطان تلاش میکند.

کاربرد شیمی دارویی در صنعت :

ـ در صنایع داروسازی

ـ در صنایع غذایی

ـ در پزشکی

ـ در حفظ و نگهداری محیط زیست

ـ در صنایع مواد شیمیایی

 

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

شرکت فروش مواد شیمیایی پانراک | شرکتهای فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت فروش مواد شیمیایی پانراک | شرکتهای فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

شرکت فروش مواد شیمیایی پانراک :

شرکت پانراک (PanRaec Appli Chem) واقع در کشور اسپانیا جزو شرکت های فروش و تولید مواد شیمیایی مشهور می باشند که سابقه‌ای بیش از 75 سال تجربه در زمینه تولید مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، آزمایشگاه بیوشیمی و تولید مواد اولیه برای رفع نیازهای صنعتی کارخانه ها فعالیت دارد.شرکت پانراک متعلق به گروهITW است ، حدود 60000 کارمند در بخش های مختلف در 55 کشور دنیا مشغول به فعالیت هستند.

از آنجا که شیمی نقش مهمی در ایجاد دنیای شهرنشین به عنوان مکان بهتر برای زندگی دارد تعهد شرکت پانراک در این راستا قرار گرفته است که با محصولات خود به راه حل های نوآورانه برای بهبود کیفیت زندگی مردم، توسعه پایدار و طرح های زیستی کلان کمک کند. برای دستیابی به این راه حل ها شرکت پانراک به وسیله سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون همچون مراقبت های بهداشتی، تغذیه، سلامت آب، بهره وری انرژی و یا فن آوری های جدید و مواد اولیه ضروری خدمات زیادی ارائه داده است.

تاریخچه شرکت پانراک :

ـ سال 1912 :

در سال 1912 سرمایه گذار بزرگ شهر شیکاگو بایرون اسمیت، آگهی را با عنوان “کسب و کار نخبگان” در روزنامه اقتصاد دانان به چاپ می رساند و بدین طریق جرقه تشکیل گروهی منتخب از مخترعان با ایده تلاش برای بهبود زندگی  Illinois Tool Works بوجود می آید.

ـ سال1941  :

29 سال بعد در بارسلونا Panreac Química SA  به عنوان سازنده یک طیف بسیار متنوع از معرفهای آزمایشگاهی و مواد شیمیایی با کیفیت تاسیس شد.

ـ سال 1980 :

Nova Chimica Srl در میلان با هدف ارائه معرفها، مواد شیمیایی و واسطه برای تحقیقات و آزمایشگاه شروع به فعالیت کرد.

ـ سال 1992 :

AppliChem GmbH در Gatterleben، با هدف تولید مواد مرجع برای تجزیه و تحلیل زیست محیطی تاسیس شد.

ـ سال 1995 :

AppliChem به سمت  Wissenschaftsstadt” Darmstadt “حرکت کرد.

ـ سال 2000 :

پانراک کارخانه تولید جدید را در Castellar del Vallès (بارسلونا) افتتاح کرد.

ـ  سال2007 :

Nova Chimica، شرکت مرجع ایتالیایی برای محصولات شیمیایی آزمایشگاهی در گروه پانراک گنجانده شد.

ـ سال 2010 :

درسال 2010 ، Panreac و Nova Chimica توسط ITW خریداری و بخش واکنش ITW  بوجود آمد.

ـ سال 2012 :

AppliChem به بخش Reagents ITW متصل شد.

ـ سال 2015 :

در سال 2015 بخش جدیدی در شرکت پانراک شکل گرفت و اولین فروشگاه یکپارچه خود را برای استفاده آزمایشگاهی و صنعتی تحت نام PanReac AppliChem تاسیس کرد.

درباره PanReac AppliChem و بخش Reagents ITW :

واحدهای ITW Reagents توسط شرکت Panreac Quimica SLU (اسپانیا)، AppliChem GmbH (آلمان) و Nova Chimica (ایتالیا) با هدف جمع آوری تجربه و دانش فنی تاسیس شد.بخش جدید، برای کمک به پیشرفت جامعه و رفع نیاز های مردم بهترین محصولات را با کیفیت بالا برای تحقیقات و تولیدات شیمیایی، بیولوژی، دارویی و پزشکی ارائه میدهد.

آنچه در مورد شرکت پانراک باید بدانیم :

ـ تولید :

بخش ITH Reagents دارای دو کارخانه تولید در Darmstadt (آلمان) و Barcelona (اسپانیا) با 15000 مترمربع است. شرکت پانراک با سرمایه گذاری، پیشرفته ترین تاسیسات را برای رفع نیازهای مشتریان خود از توسعه تا راه اندازی تجارت بوجود آورد. محصولات این شرکت با کیفیت بالا، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری در مقادیر کم و زیاد ارائه میشود.

ـ آزمایشگاه ها :

آزمایشگاه های شرکت پانراک مجهز به وسایل مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل تمام محصولاتی است که به مشتریان ارائه میشود . آزمایشگاه های این شرکت برای تجزیه و تحلیل شیمیایی، تجزیه و تحلیل ابزار و تحلیل میکروبیولوژی دارای طیف گسترده ای از تجهیزات برای آزمایش هایی، از قبیل GC، HPLC، ICP-OES، AAS، UV، FTIR، GC-MS، کارل فیشر، آنالیز رطوبت، میکروبیولوژی و اندوتوکسین کنترل ها میباشد.

ـ انبارها :

شرکت پانراک دارای سه انبار با مجموع 10000 مترمربع با دمای کنترل شده و مجهز به جدیدترین فن آوری ها است. علاوه بر این، شرکت پانراک با متخصصان لجستیک در سراسر جهان همکاری می کند تا خدمات بهتر برای مشتریان و توزیع کنندگان ارائه دهد. بنابراین با وجود انبار های این شرکت مشتریان در هر زمان قادرند مواد شیمیایی مورد نیاز خود را تامین کنند.

ـ دفاتر فروش :

این شرکت دارای سه دفاتر فروش با هدف ارائه سرویس شخصی تر بنیان گذاری شده.  تیم های محلی شرکت در Darmstadt، Milan و Barcelonaتضمین می کنند که محصول مناسب را در زمان مناسب دریافت می کنید.

ـ سیستم های مدیریت کیفیت :

این شرکت متعهد به تامین محصولات با کیفیت مطابق نیاز مشتریان میباشد، در حالی که سلامت و ایمنی کارمندان، احترام به مدیریت، توجه به محیط زیست، تضمین کیفیت فرآیندها، خدمات و محصولات را جزء مهمترین اهداف خود قرار داده.

در سال 2018 ، شرکت پانراک برای دستیابی به بهترین شیوه ها، با کارایی و پایداری بالا در هرجنبه ای تلاش کرده تا اینکه از طریق چند سایت به رسمیت شناخته شد و بعد توسط بازرسی مورد تفتیش، تست قرار گرفت و گواهینامه SGS را دریافت کرد. صدور گواهینامه مجتمع جهانی برای سایتهای Darmstadt (آلمان)، Castellar del Vallès (بارسلونا، اسپانیا) و  Milano (ایتالیا)، تعهد این شرکت را برای رعایت بالاترین استانداردهای صنعتی، تقویت می کند.

ـ کیفیت :

محصولات پانراک به شدت و جدیت در آزمایشگاه های کنترل می شود و به بالاترین الزامات کیفیت می رسند. سیستم مدیریت مجتمع پانراک در تمام فعالیت ها و فرایندهای شرکت اجرا میشود.

استاندارد های شرکت پانراک :

ISO 9001: سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001: سیستم مدیریت محیط زیست

OHSAS 18001: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

خرید مواد شیمیایی ناصر خسرو

خرید مواد شیمیایی ناصر خسرو :

بازار خرید و فروش مواد شیمیایی ایران :

خرید و فروش مواد شیمیایی از گذشته تا کنون در بسیاری از مشاغل و رشته ها بسیار حائز اهمیت بوده و این احساس نیاز روز به روز درحال افزایش است.
نحوه خرید تا چند سال گذشته فقط به صورت سنتی از بازار ناصر خسرو که شناخته شده ترین بازار خرید و فروش مواد شیمیایی در ایران است بوده است اما با افزایش نیاز به مواد شیمیایی و مشکلات خرید سنتی راه حل هایی برای راحتی افراد جهت تهیه مواد شیمیایی بوجود آمد .

از جمله مشکلات تهیه مواد شیمیایی به صورت سنتی از بازار ناصر خسرو عبارتند از :

1. وقت گیر بودن

2. مشکلات رفت و آمد

3. استاندارد نبودن بسته بندی

4. مشکلات تهیه مواد شیمیایی تخصصی

5. مهمترین مشکل مطمئن نبودن از کیفیت و خلوص مواد شیمیایی

گروه سفیر آزما کیان برای جلوگیری و رفع مشکلات خرید و فروش مواد شیمیایی گرد هم آمدند و مواد شیمیایی را با کیفیت بالا ، بسته بندی استاندارد ، قیمت مناسب و در کمترین زمان به شما ارائه میدهد .

تاریخچه بازار مواد شیمیایی ناصر خسرو :

تاریخ احداث این خیابان به سال 1285 باز میگردد. در ابتدا به صورت خندق قسمتی از ارگ سلطانی بوده است. پس از ساخت خندق جدید، خندق قبلی را پر و تبدیل به خیابان کرده و به فرمان ناصرالدین شاه “ناصریه” نام میگیرد. چهارسال بعد به امین حضور محول میشود و او به این خیابان سروسامانی میدهد.
خیابان ناصر خسرو از میدان توپخانه شروع شده و به خیابان پانزده خرداد (بوذرجمهری) ختم میشود. خیابان های صور اسرافیل و سعدی جنوبی در مسیر این خیابان قرار دارند. نزدیک ترین ایستگاه مترو به خیابان ناصر خسرو امام خمینی و پانزده خرداد است و در محدوده طرح ترافیک زوج و فرد میباشد.
اسم خیابان ناصر خسرو از نام ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیای بلخی معروف به ناصرخسرو یک شاعر بزرگ فارسی زبان ، فیلسوف ، حکیم و جهانگرد که در قرن 4ـ5 میزیسته گرفته شده است.
درحال حاضر این خیابان بورس تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی ، کتاب ، لوازم دوربین و لوازم تحریر است اما عمدتا این خیابان را به عنوان عرضه کننده سنتی مواد شیمیایی میدانند.
بازار ناصر خسرو دارای پاساژهای فروش مواد شیمیایی است که در بسته بندی های مختلف بفروش میرسد ناصرخسرو دارای بخش مسکونی نیز میباشد که عموما به عنوان انبار مواد شیمیایی استفاده میشود .

با سفیر آزما کیان ، ناصرخسرو در جیب شماست:

در بازار ناصر خسرو خرید مواد شیمیایی تخصصی به سختی انجام میشود زیرا افرادی که مسئول فروش این مواد شیمیایی هستند تخصص کافی برروی شناخت مواد شیمیایی را ندارند و گاها با چشیدن و بو کردن شناسایی میکنند.این قبیل روش ها برای تهیه مواد شیمیایی و شناسایی آنها بسیار نامطمئن می باشد.
دسترسی افراد که از بازار ناصرخسرو دور هستند بسیار دشوار است و زمان زیادی را باید صرف رفت و آمد و پیدا کردن مواد شیمیایی و آزمایشگاهی مورد نظر کنند و حتی ممکن است نتوانند به هر دلیلی آن ماده را پیدا کنند.با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود وسایل هوشمند راه های مدرن برای دسترسی آسان به نیازهای افراد بوجود آمده است .

گروه سفیر آزما کیان برای رفع نیاز به مواد شیمیایی شما بهترین و آسان ترین راه حل را ارائه داده است و با تامین کنندگان مواد شیمیایی باکیفیت بطور مستقیم در ارتباط میباشد. شما میتوانید با کلیک روی لینک زیر ماده شیمیایی و آزمایشگاهی خود را سفارش دهید و در مدت زمان کم بهترین و باکیفیت ترین ماده شیمیایی مورد نیاز خود را تحویل بگیرید.

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

گرانترین مواد شیمیایی دنیا :

گرانترین مواد شیمیایی دنیا | مواد شیمیایی گران قیمت :

مواد شیمیایی در دنیا وجود دارد که ارزش و قیمت آنها بسیار زیاد است و ما قصد داریم ضمن معرفی این مواد، ویژگی، خواص و علت گران بها بودنشان را توضیح دهیم.

1. پادماده :

قیمت : 100 تریلیون دلار برای هر گرم

پادماده(Antimatter) مانند ماده از ذراتی به نام ضدذره تشکیل شده است، که با ذرات معمولی فرقی ندارد. در ضد ماده بار هسته منفی و بار ذرات داخل مدار مثبت است و ضد ماده میباشد.به عنوان مثال پروتون پادماده الکترون است.به غیر از چند نمونه اندک پادماده به طور طبیعی در زمین یافت نمیشود و تنها فیزیک دانان در بزرگترین شتابدهنده ذرات جهان قادرند پادماده بسازند. با برخورد انرژی بالا، بخشی از انرژی جنبشی به ماده تبدیل میشود ومیتوان با انتخاب مناسب ذرات برخورد کننده ، پادذره را تولید کرد. در حال حاضر میتوان حدود یک میلیاردم گرم از پادماده را در سال بوجود آورد.

2. اندوهدرالفولرن :

قیمت : 32 هزار دلار برای هر میکروگرم

اندوهدرالفولرن ها نانو ساختارهای کروی ازجنس کربن هستند. این نانو ساختار کربنی از یک شبکه محکم متشکل از 60 اتم کربن که درون آن اتم هایی از عناصر غیرفلزی یا مولکول های ساده مانند نیتروژن، فسفر، هلیم به دام افتاده اند. زمانی که اندوهدرالفولرن حاوی اتم نیتروژن باشد بدلیل عمر بسیار طولانی اسپین الکترون، قابلیت تغییر نحوه سنجش زمان را دارند.

3. الماس :

قیمت : 210 هزار دلار برای هرگرم

الماس از تبلور کربن بوجود آمده، دانه های تبلور کربن در عمق 180 کیلومتری زمین تحت گرما و فشار فوق العاده زیاد پوسته داخلی زمین تشکیل میشوند. به همین دلیل الماس با سختی 10، سخت ترین ماده جهان میباشد. الماس چندان هم کمیاب نیست و سختی زیاد این ماده، آن را برای استفاده های صنعتی بسیار مناسب کرده است.

4. کالیفرنیم :

قیمت : 27 میلیون دلار برای هر گرم

کالیفرنیم (Californium) با عدد اتمی 98 جز گروه اکتنیدها میباشد و از بمباران عنصر  242Cm توسط یون های هلیم بوجود میاید.

کالیفرنیم عنصری رادیواکتیوی است که تا کنون 10 ایزوتوپ آن شناسایی شده و از آن در درمان برخی گونه های سرطان استفاده میشود. از این عنصر برای کشف طلا و نقره از آلیاژها یا نفت در چاه های عمیق نیز بهره میگیرند.

5. تریتیوم :

قیمت : 30 هزار دلار برای هرگرم

تریتیوم (Tritium)  به ایزوتوپی از هیدروژن که عدد جرمی در آن 3 است میگویند. این ایزوتوپ هیدروژن با داشتن 1 پروتون و 2 نوترون طبق قاعده پاولی رادیواکتیو است.

اگرعقربه ساعت های شما در تاریکی میدرخشد حاوی مقدار اندکی تریتیوم میباشد. تریتیوم یک هیدروژن نوع سنگین که در راکتورهای اتمی ساخته و یکی از عناصر کلیدی در بمب های هسته ای محسوب میشود.

6. پلوتونیم :

قیمت : 30 هزار دلار برای هر گرم

پلوتونیم یک عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی 94 و دارای خاصیت رادیواکتیوی میباشد. این عنصر برای دانشمندان بسیار مهم و غیرقابل جایگزین است. معمولا از این عنصر در کلاهک سوخت راکتور هسته ای استفاده میشود. اما پلوتونیم سوخت ماهواره ها هم هست و منبع انرژی کارآمد برای سفرهای دور محسوب میشود.

7. ال اس دی :

قیمت : 3 هزار دلار برای هرگرم

ال اس دی با نام شیمیایی اسید لایزرژیک دی متیل آمید معروف ترین دارو در دسته روان گردان ها است. ال اس دی در سال 1938 توسط یک شیمیدان سوئدی به نام آلبرت هافمن به امید دستیابی به دارویی جدید، انواع ترکیبات آرگوت را آزمایش میکرد، ساخته شد.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

خرید متانول صادراتی | فروش متانول بشکه | فروش متانول خالص | فروش الکل متانول صنعتی

خرید متانول صادراتی | فروش متانول بشکه | فروش متانول خالص | فروش الکل متانول صنعتی :

آنچه که باید درباره متانول بدانیم :

متانول (Methanol) نوعی الکل ساده که از اتصال یک گروه به گروه هیدروکسیل (R—OH ) با فرمول مولکولی CH3OH تشکیل شده که با نام های متیل الکل (Methyl alcohol)، الکل متیلیک، کاربینول و الکل چوب نیز شناخته میشود.

متانول به طور طبیعی از فعالیت بی هوازی گونه زیادی از باکتری ها تولید که در انجام این فرآیند مقدار کمی از بخار متانول وارد جو میشود و پس از چندین روز به کمک اکسیژن (O) و نور خورشید اکسید شده، به آب و دی اکسید کربن تبدیل میگردد. تفاوت اکسید شدن و سوختن متانول در سرعت انجام واکنش و شعله سفید حاصل از سوختن متانول است.

نام دیگر متانول، الکل چوب است، زیرا میتوان آن را به طور عمده توسط تقطیر مخرب چوب بدست آورد. امروزه متانول صنعتی توسط هیدروژناسیون مونوکسید کربن تولید می شود.

تاریخچه :

در سال 1923 ماتیاس پیر شیمیدان آلمانی، متانول را از گازسنتز  CO2 و 2H موجود در کک تولید کرد. ماتیاس برای سرعت بخشیدن به این فرآیند از کالیزور کرومات روی استفاده میکرد اما واکنش در شرایط سخت مانند فشار300-1000 اتمسفر و دمای حدود 400درجه سانتی گراد صورت میگرفت که تولید این ماده شیمیایی را دشوار میکرد. در شیوه مدرن ازکاتالیزورهایی که در فشار کم عمل میکند و کارایی موثرتری دارد، استفاده میشود. امروزه گاز سنتز مورد نظر برای تولید ماده شیمیایی متانول مانند گذشته از زغال سنگ بدست نمی آید، بلکه از واکنش متان موجود در گاز های طبیعی با فشار ملایم10-20 اتمسفر و در دمای 850 درجه سانتی گراد با بخار آب توسط کاتالیزور نیکل تولید میشود. CO2 و 2H تولید شده تحت تاثیر کاتالیزوری که از مخلوط مس (Cu)، اکسید روی(ZnO) و آلومینیوم (Al) ساخته شده، واکنش داده و متانول تولید میکند.

 

ویژگی و خواص متانول :

 1. فرمول مولکولی متانول CH3O میباشد.
 2. متانول ماده شیمیایی فراری است.
 3. این ماده شیمیایی بی رنگ و بویی شبیه اتانول دارد.
 4. متانول فوق العاده قابلیت اشتعال دارد اما نه در دمای محیط.
 5. در دمای اتاق به صورت مایع است.
 6. متانول حلال شیمیایی قطبی به شمار میرود.
 7. بسیار سمی است.

کاربرد های ماده شیمیایی متانول :

 1. حلال شیمیایی در صنایع
 2. تولید انواع چسب های صنعتی
 3. استفاده به عنوان ماده شیمیایی قابل اشتعال
 4. تولید انواع پلاستیک، رنگ، تخته سه لایه و مواد منفجره
 5. تولید انواع ظروف و وسایل آشپزخانه
 6. استفاده در دوربین های عکاسی
 7. افزایش درجه آرام سوزی بنزین
 8. استفاده به عنوان ضد یخ
 9. تهیه انواع استات سلولزی برای الیاف و پارچه
 10. استفاده از ماده شیمیایی دی متیل اتر موجود در متان به جای CFC ها

 

قیمت فروش متانول :

متانول یکی از پرکاربرد ترین مواد شیمیایی در صنایع و آزمایشگاه های شیمی است که با توجه به گرید و درصد خلوص قیمت های متفاوتی دارد. جدول زیر قیمت متانول در سال 1397 در برخی شرکت ها مانند قیمت فروش متانول شیراز ، سیگما و…  را گزارش میدهد :

 

اثرات ماده شیمیایی متانول بر انسان :

متانول برای انسان معمولا مسمومیت حادی ایجاد نمیکند و مقدار کمی از متانول در حالت عادی فردی سالم دیده میشود ، اما باعث ایجاد خطراتی مخرب نیز میشود، زیرا همراه با اتانول گاهی اوقات در حجم های زیاد مصرف می شود. به اندازه 10 میلی لیتر از متانول خالص می تواند باعث نابودی دائمی عصب بینایی و 30 میلی لیتر از این ماده شیمیایی خطر مرگ را به دنبال دارد. اثرات سمی ساعت ها بعد از مصرف شروع می شود و پادزهر ها اغلب می توانند از آسیب دائمی جلوگیری کنند.

متانول از طریق دو مکانیسم مسمومیت ایجاد میکند :

 1. متانول به علت ایجاد افسردگی CNS، به همان شیوه ای که مسمومیت اتانول است، می تواند مرگبار باشد.
 2. فرآیند آغاز شده در کبد توسط آنزیم آلدهیدروژناز (ALDH) به اسید بوریک تبدیل میشود. متانول به وسیله الكل دهيدروژناز به فرمالدهيد تبديل مي شود و فرمالدهيد از طريق آلدهيدروژناز (ALDH) به فرم اسيد فرميک تبديل مي شود. این فرآیند از طریق ALDH و بدون اینکه فرمالدهید قابل تشخیص باشدادامه میابد. فرمیت سمی است زیرا از سیتوکروم سیتو اکسیداز میتوکندری جلوگیری می کند و باعث افزایش میزان هیپوکسی در سطح سلولی و اسیدوز متابولیک می شود.

نحوه نگهداری و انبار متانول :

 

 1. ماده شیمیایی متانول باید در محیطی خنک و تهویه مناسب باشد.
 2. متانول باید از اکسید کننده ها، اسیدها، مواد قلیایی ، موادغذایی، نور، شعله و گرما دور باشد.
 3. ظروف حاوی متانول باید به طور مناسبی برچسب گذاری و به زمین ارت شود.
 4. محل نگهداری متانول باید به طور مداوم از نظر نشتی و ریخت و پاش بررسی شود.
 5. متانول باید در ظروف پلاستیکی، فلزی، و به استثنا سربی و منیزیمی نگهداری شود.

نحوه تهیه متانول برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی :

برای تهیه متانول شما میتوانید به فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی سفیر آزما کیان مراجعه فرمایید و با ثبت سفارش خود، براساس درصد خلوص و کیفیت مورد نیاز از طریق تامین کنندگان معتبر چندین قیمت دریافت کنید که به شما امکان مقایسه قیمت و انتخاب میدهد. بعد از ثبت سفارش ماده شیمیایی برای شما ارسال میشود.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

خرید متانول صادراتی

خرید سدیم هیدروکسید مرک

خرید سدیم هیدروکسید مرک | فروش هیدروکسید سدیم مایع | فروش سدیم هیدروکسید صنعتی :

سدیم هیدروکسید :

سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide) یا کاستیک سود (Caustic Soda) یا سود سوز آور با فرمول مولکولی NaOH دارای خاصیت جاذب رطوبت میباشد به همین دلیل هنگام حمل و نقل و نگهداری در آزمایشگاه های شیمی باید تحت پوشش های مناسب قرار بگیرد. همچنین عمل توزین این ماده شمیایی باید به سرعت انجام شود زیرا با جذب رطوبت هوا وزن سدیم هیدروکسید افزایش میبابد. سدیم هیدروکسید خاصیت خورندگی دارد و در تماس با پوست باعث خورندگی و سوزش پوست میشود ، هنگام استفاده از این ماده شیمیایی باید نکات ایمنی رعایت شود.

سدیم هیدروکسید یک باز قوی با واکنش پذیری بالا است که در آب به OH وH+ به طور تقریبا کامل تفکیک میشود.

اطلاعات محصول شیمیایی سدیم هیدروکسید مرک :

خواص فیزیکی سدیم هیدروکسید مرک :

روش های تولید سدیم هیدروکسید :

سدیم هیدروکسید را به دو روش الکترولیز محلول سدیم کلرید و فرایند سودا ـ آهک که در زیر به صورت مجزا تعریف شده است.

1.الکترولیز محلول سدیم کلرید :

بیشترین مقدار سدیم هیدروکسید تولید شده از طریق الکترولیز محلول سدیم کلرید در یکی از انواع ظروف الکترولیتی بدست می آید.

2. فرآیند سودا ـ آهک :

سودا ـ آهک یک روش قدیمی برای تولید سود سوزآور است که در آن کلسیم هیدروکسید (سودا آش) ، در واکنش با سدیم کربنات به کاستیک سودا تبدیل میشود.

واکنش 1 : Ca(OH)2+NaCO3  → CaCO3+2NaOH

قیمت سدیم هیدروکسید مرک :

قیمت سدیم هیدروکسید در هر 500 گرم شرکت مرک برابر 63.50 یورو میباشد.

شما میتوانید سدیم هیدروکسید مورد نیاز خود را از فروشگاه آنلاین مواد شیمیایی سفیر آزما کیان با چندین تامین کننده معتبر با قیمت و کیفیت مناسب تهیه کنید.

واکنش سدیم هیدروکسید با آب :

انحلال سدیم هیدروکسید در آب واکنشی گرماده است زیرا آنتالپی استاندارد آن منفی و آنتروپی (بی نظمی ) آن مثبت میباشد . واکنش سدیم هیدروکسید در آب به صورت زیر است :

واکنش2  : → Na+ + OH + H2O  NaOH + H2O

انحلال سدیم هیدروکسید در آب دارای سه مرحله به شرح زیر است :

ـ فروپاشی شبکه بلوری : در این مرحله شبکه بلوری سدیم هیدروکسید فروپاشیده میشود که با انرژی زیادی همراه و واکنشی گرماگیر میباشد .

ـ جداشدن مولکول های آب از هم : در این مرحله مولکول های آب از هم گسسته شده و واکنشی گرماگیر محسوب میشود.

ـ آبپوشی : مولکول های آب با یون های سدیم هیدروکسید پیوند برقرار میکنند این واکنش بسیار گرماده است زیرا جاذبه بین یون های هیدروکسید و یون های مثبت سدیم و موکلول آب بسیار قوی و این یونها شدیدا توسط مولکول های آب ، آبپوشی میشود .

واکنش سدیم هیدروکسید با فلزات :

سدیم هیدروکسید در واکنش با فلزات گاز هیدروژن آزاد میکند . به عنوان مثال واکنش سدیم هیدروکسید با آلومینیوم به صورت زیر است :

واکنش3  : 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2NaAl(OH)4 + 3H2

 کاربردهای سدیم هیدروکسید :

 1. تولید مواد شیمیایی
 2. تولید خمیر کاغذ و کاغذ
 3. تولید ابریشم مصنوعی
 4. تولید رنگ
 5. تولید آلومینیم
 6. تولید مواد پتروشیمی
 7. تولید پارچه
 8. تولید صابون و مواد شوینده
 9. استفاده از سدیم هیدروکسید استاندارد در آزمایشگاه های شیمی برای تعیین غلظت اسید های مجهول در تیتراسیون های اسید و باز
 10. استفاده از سدیم هیدروکسید در صنایع غذایی برای از بین بردن تلخی زیتون

سود سوز آور به دو صورت جامد و مایع در کارخانه ها تولید میشود و چون سود مایع با خلوص 50 % و 33% درصد با کیفیت بالا و قیمت کمتر وجود دارد برای صادرات و تولیدات صنعتی بیشتر مورد استفاده قرار میگید .

کاربرد سود مایع (سود کاستیک پرک) در صنعت :

 1. صنایع چرم و نساجی
 2. صنایع رنگرزی
 3. تولید کارتن و کاغذ
 4. چربی گیرها و سایر صنایع مربوطه
 5. صنایع نفت و گاز پتروشیمی
 6. صنایع غذایی ، صنایع شیر ، صنایع وابسته
 7. صنایع قند وشکر ، نوشابه سازی ، کارخانه روغن
 8. صنایع داروسازی ، الکل سازی ، کارخانه های آرایشی و بهداشتی
 9. کاربرد فراوان در صنعت نفت و گاز
 10. صنایع فلزی و تولید شیشه روی ، آلومینیوم ، گالوانیزه و آبکاری

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

نمایندگی شرکت آکروس | محصولات جدید شرکت آکروس | محصولات شرکت Acros

نمایندگی شرکت آکروس | محصولات جدید شرکت آکروس | محصولات شرکت Acros :

آکروس چیست ؟

آکروس (Acros Organics) شرکت مواد شیمیایی بلژیکی ـ آمریکایی است . آکروس زیر مجموعه شرکت فیشر ساینتیفیک (Fisher Scientific) آمریکایی با بیش از 30هزار محصول شیمیایی میباشد .

شرکت آکروس مواد شیمیایی با خلوص بالا ، کیفیت عالی و قیمت مناسب تولید و صادر میکند. همچنین این شرکت بر روند توسعه و گسترش در شیمی آلی و حمایت از طریق طیف وسیعی از محصولات تخصصی متمرکز است.

اصلی ترین محصولات شرکت آکروس معرف ها ، مواد شیمیایی آلی ، مواد شیمیایی دارویی ، مواد بیوشیمی ، مواد شیمیایی تجزیه ای و بیولوژیکی میباشد.

شرکت آکروس بیش از 20 هزار مواد شیمیایی از فلزات آلومینیوم ، کاتالیزورهای فلزی و… را ارائه می دهد که همه ابعاد تحقیقات و آزمایش های شیمی را تسهیل میکند . این شرکت دارای خط کامل تولید مواد شیمیایی فلزات آلی از جمله آلدهیدها ، کتون ها ، هیدرو کربن ها و … می باشد .

دفاتر اصلی شرکت آکروس در کشورهای بلژیک و ایالات متحده آمریکا این شرکت دارنده دفاتر توزیع فراوان در سرتاسر دنیا است .

ارزش کاری محسوس شرکت آکروس از تعهد بی قید و شرط آنها به ارائه خدمات و تولیدات مواد شیمیایی با بالاترین کیفیت ممکن مجسم شده است .

این شرکت همواره درحال ارزیابی جوانب کاری خود است تا تمام ریسک ها را تا جای ممکن در تمامی شاخه های فعالیت خود به حداقل برسند. آکروس دائم در ارتباط مستقیم با مشتریان خود است تا به نتیجه واضحی از نیازهای مردم و مشکلات محصولاتش برسد.

 

ویژگی محصولات شرکت Acros :

 1. در دسترس بودن محصولات شیمیایی مورد نیاز
 2. ارائه برنامه های کاربردی
 3. ارائه مشخصات ایمنی محصول شیمیایی
 4. توانایی جستجوی پیشرفته بین محصولات شیمیایی
 5. ارائه مشخصات و دستورهای ایمنی روی محصول شیمیایی
 6. بسته بندی مناسب ، پشرفته و مقاوم در برابر هوا
 7. سهولت خرید
 8. ارائه تاریخ تحولی کالا

برای خرید محصولات با برند آکروس به فروشگاه مواد شیمیایی سفیر آزما کیان مراجعه فرمایید و مواد شیمیایی مورد نیاز خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب خریداری کنید .

محصولات جدید شرکت آکروس :

1. محصولات آلی (محصولات Organics) :

ـ اسید بورونیک (Boronic acids)

ـ مشتقات برای GC (Derivatization for GC)

ـ معرفهای گرینجارد (Grignard reagents)

ـ کاتالیزورهای فلزی (Metal catalysts)

ـ ترکیبات ارگانولیتیوم (Organolithium compounds)

واکنش های اکسیداسیون (Oxidation reagents)

لیگاندهای فسفین (Phosphine ligands)

سازه های بلوک SAR (SAR building blocks)

پراکسید ها (Peroxides)

2. محصولات تجزیه (Analytical)

ـ کروماتوگرافی مایع  (Liquid Chromatography)

ـ حلال های پپتیدی (Peptide solvents)

ـ حلال های محیطی (Environmental solvents)

ـ حلال HPLC (HPLC solvents)

3. محصولات بیوشیمیایی (Biochemicals) :

ـ بافر های زیستی (Biological buffers)

ـ معرفهای زیست شناسی مولکولی (Molecular biology reagents)

ـ مواد شیمیایی عصبی (Neurochemicals)

ـ واکنش دهنده های مسیر اکسید نیتروژن ( Nitric oxide pathway reagents)

ـ سوبستراهای بیوشیمیایی (Biochemical substrates)

ـ سوبستراهای ایمنی ( Immunological substrates)

4. خدمات شیمیایی تخصصی (SCS) :

ـ نیمه فله و فله ( Semi-Bulk & Bulk)

ـ خدمات تخصصی ( Specialized Services)

ـ ساخت و تامین منابع ( Manufacturing and Sourcing)

ـ کیفیت و قابلیت اطمینان ( Quality & Reliability)

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

کاتالیزور ها | انواع کاتالیزورها | تاریخچه استفاده از کاتالیزورها | تعریف کاتالیزورهای همگن و ناهمگن

کاتالیزور ها | انواع کاتالیزورها | تاریخچه استفاده از کاتالیزورها | تعریف کاتالیزورهای همگن و ناهمگن :

کاتالیزور ها :

کاتالیزور ، کاتالیست یا کاتالیزگر (Catalyst) کاربرد های زیادی در صنعت و آزمایشگاه ها دارد که مهمترین کاربرد این ماده شیمیایی افزایش سرعت واکنش شیمیایی است .

کاتالیزور ماده شیمیایی است که اگر به مخلوطی اضافه شود ، سرعت رسیدن ماده شیمیایی دیگری را به حالت تعادل در سیستم بدون آنکه خودش دستخوش تغییر شیمیایی پایدار شود ، افزایش میابد .

تاریخچه استفاده از کاتالیزورها :

گوستاو کیرشهف (Gustav Robert Kirchhoff) فیزیکدان آلمانی اولین کسی بود که از کاتالیزور استفاده کرد . گوستاو با استفاده از یک اسید به عنوان کاتالیزور توانست نشاسته را به قند ، هیدرولیز کند . بعدها همفری دیوی( Sir Humphry Davy) شیمیدان بریتانیایی واکنش هیدروژن را با اکسیژن در حضور کاتالیزور پلاتین انجام داد ( این واکنش ، یک واکنش گرماگیر است که هنگام انجام واکنش جرقه تولید میکند ).

اولین توضیح اینکه چرا کاتالیزورها باعث افزایش سرعت واکنش های شیمیایی میشود و کاتالیزور در واکنش چه تغییری میکند توسط مایکل فارادی (Michael Faraday) فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی ارئه شد .

انقلاب تکنولوژی اصلی مربوط به کاتالیزورها به نیمه دوم قرن 20 یعنی بین سال های 1980ـ1950 میباشد . تولید کاتالیزورهای زیگلر ـ ناتا در سال های 1950ـ1960 باعث تولید ترکیبات مهم و استراتژیکی بسیاری شد.

 

انواع کاتالیزورها :

کاتالیزور ها به دو نوع مرغوب و نامرغوب تقسیم میشوند اما دو خصوصیت مشترک بین تمام کاتالیزورها وجود دارد :

1. کاتالیزور ممکن است به سرعت واکنش اثر بگذارد اما نمیتواند موقعیت تعادل را در یک واکنش برگشت پذیر تغییر دهد.

2. کاتالیزورها در طی واکنش شیمیایی دستخوش تغییرات شیمیایی نمی شوند اما ممکن است از نظر فیزیکی تغییر کنند .

ـ کاتالیزورهای مرغوب :

کاتالیزور مرغوب ، کاتالیزوری است که فقط اجازه تشکیل یک محصول را بدهد .

ـ کاتالیزورهای نامرغوب :

کاتالیزو نامرغوب ، کاتالیزوری است که اجازه تشکیل چندین نوع محصول را به واکنش می دهد .

تعریف کاتالیزورهای همگن و ناهمگن :

ـ کاتالیزور همگن :

ماده شیمیایی که به عنوان کاتالیزور همگن به کار میرود ، با مواد شیمیایی واکنش دهنده در یک فازند. به عنوان مثال : اثر کلر(Cl) در تجزیه نیتروژن دی اکسید.

ـ کاتالیزور ناهمگن :

در کاتالیزور ناهمگن یا سطحی مواد شیمیایی واکنش دهنده و کاتالیزور در دو فاز مجزا میباشند.

 

ویژگی های یک کاتالیست خوب :

کاتالیزور ها برای سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی به کار میرود و هر کاتالیزور برای انجام یک واکنش خاص استفاده میشود. ما برای خرید یک کاتالیزور خوب و با کیفیت باید با ویژگی یک کاتالیزور مرغوب آشنا باشیم . یک کاتالیزور باید دارای ویگی های زیر باشد :

 • دارای فعالیت بالا باشد یعنی مساحت سطحی بالا و گرمای جذب سطحی متوسط داشته باشد .
 • مقاومت مکانیکی بالا داشته باشد یعنی پودر نشود ، ساییده نشود و تغییر آرایش ندهد .
 • عملکرد مناسب در دماهای عملیاتی داشته باشد .
 • خاصیت گزینش پذیری داشته باشد یعنی محصولات جانبی کمی تولید کند .
 • عمر مفید بالایی داشته باشد .

شما میتوانید کاتالیزوها و مواد شیمیایی مورد نیاز خود را از فروشگاه مواد شیمیایی سفیر آزما کیانبا کیفیت بالا و قیمت مناسب خریداری کنید .

کاربرد کاتالیزورها :

1. در صنایع نفت و گاز :

بیشترین و وسیع ترین مصرف کاتالیزورها در صنعت نفت در دو فرایند کراکینگ (شکستن مولکول‌های درشت به کوچک) و رفرمینگ ( بازآرایی مجدد و ترکیب مولکول‌هایی برای تولید) دیده میشود . در صنعت نفت عمدتا از کاتالیزورهای زیگلرـ ناتا ، ارگانومتالیک و کاتالیزورهای فلزی استفاده می‌شود.

2. واحد های پتروشیمی :

فرایندهای کاتالیستی در واحد پتروشیمی  نسبت به فرایندهای صنعت نفت ، حجم خیلی کمتری را اشغال کرده در عوض محصولات بسیار مهم و متنوعی تولید می‌کنند به عنوان مثال : تولید اتیلن و پلی اتیلن ، هیدروژن زدایی از پارافین‌های خطی ، تولید پروپین و تولید سیکلو هگزان از جمله مواد شیمیایی در واحد پتروشیمی است .

3. مبدل های کاتالیزوری اتومبیل :

کاتالیزور ها در مبدل های اتومبیل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار برده می‌شوند. در اگزوز اتومبیل‌ها بستری از فلزات جامد مانند پلاتین (Pt) بر روی پایه آلومینات قرار گرفته و هیدروکربن‌های مضر به عنوان مثال CO  را جذب خود میکند .

عمر مفید کاتالیزورها :

کاتالیزورها دارای مدت زمان فعالیت مفید مشخصی هستند و با گذر زمان از فعالیت و تأثیرشان در افزایش سرعت واکنش ها کاسته می‌شود ، یعنی نقاط فعالی روی سطح کاتالیزور وجود دارد که این نقاط به مرور زمان مسموم می‌شوند . مسمومیت می‌تواند به صورت های زیر باعث غیر فعال شدن کاتالیزور شود :

1. لایه ضخیم از ماده واکنش دهنده بر روی سطح کاتالیزور ایجاد میشود .

2. مسمومیت میتواند باعث تغییر آرایش بلوری کاتالیزور شود

3. همچنین مسمومیت میتواند باعث جذب ناخالصی‌ها در نقاط فعال کاتالیزور شود.

 

معرفی انواعی از کاتالیست های پالایش نفت و پتروشیمی :

ـ  کاتالیزور مورد استفاده در ایزومریزاسیون :

کاتالیزور Pt/Cl-Al2O3

کاتالیزور Pt/H-mordenite

ـ کاتالیزور های مورد استفاده در هيدروژناسيون :

کاتالیزور پلاتین (Pt)

ـ کاتالیزورهای مورد استفاده در واحد های پلی الفینی :

کاتالیست SAC

ـ کاتالیست هیدروژن زدایی پارافین‌های سبک و سنگین

ـ کاتالیست اسید استیک که سالانه برای این ماده شیمیایی هزینه ای 14 میلیون دلاری صرف میشود و جز کاتالیست های تحریم شده است که به تازگی در کشور ایران تولید میشود و 3 میلیون دلار صرفه جویی را در پی داشته است .

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من